คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มแจ้ง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเมธาพร ทวีชาติ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิราธิป แก้วเขียว
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงริสา พิมฉิม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายห้องสมุด
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริรัตน์ ช่วงกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสหกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณิศา ธัญกรรม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลิลดา ศรีโยธา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1