ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดอุเบกขาราม

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ได้ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน ..2479 ในสมัย นายกำแพง ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยนั้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 800 บาทโดยได้แยกการดำเนินการพัฒนาในด้านอาคารและสถานที่    ดังต่อไปนี้

               ในอดีตโรงเรียนวัดอุเบกขาราม เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 ใช้ศาลาวัดเป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดมา เมื่อประมาณปี พ.. 2510 ทางโรงเรียนและกรรมการโรงเรียนในสมัยนั้น เห็นว่าสถานที่ของโรงเรียนต้องอาศัยศาลาวัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พื้นที่ของโรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่มีสนามให้นักเรียนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย จึงได้มีการขยายพื้นที่และได้รับความร่วมมือจากชุมชน ช่วยกันบริจาคทั้งเงินและที่ดิน ดังนี้

.. 2510 ในสมัยนายนิยม โพธิ์ศรี เป็นครูใหญ่ ได้ดำเนินการจัดหาจัดซื้อที่ดินเพื่อมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ ดังนี้

- นายกวัก นางเชย คำตรง บริจาคที่ดินประมาณ 1 ไร่

- นายนิยม นางบัวไหล โพธิ์ศรี ซื้อที่ดินบริจาค 1 ไร่เศษ เป็นเงิน 6,000 บาท

- นายเฉลา นางซ้ำ นายปลั่ง นางกี โพธิ์ศรี บริจาคที่ 1 ไร่เศษ

รวมที่ตามหลักฐานของราชพัสดุ มีจำนวน 5 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีนายยุทธนา  หงสไกร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน