กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 898.85 KB
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.2 KB
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 47 ฉบับที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
พรบ. การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.94 KB
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 40 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 46
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 46
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 46
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.24 KB