คณะครู

นายเอนก แสนวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวุฒิพร หนูหน่าย
ครู คศ.2

นายสินทารา เกษแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0888128193
อีเมล์ : krusin.ubek@gmail.com

นางสาวแก้วสุดา เที่ยงวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0827731254
อีเมล์ : kaewlonely.sad@gmail.com

นางสาวอังคาร สุริยนต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0895644778

นางสาววันวิสาข์ บูชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0972093047
อีเมล์ : mb_may242014@hotmail.com

นางสาวสุพัตรา ไชยเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0839455764
อีเมล์ : film29af@hotmail.com

นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 095-3531441
อีเมล์ : i-memmo@hotmail.com

นางสาววิสุตา ก้อนคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 087-3568256
อีเมล์ : saiwisuta@gmail.com

นางสาวจันทกานต์ ชำนิ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 091-3986891
อีเมล์ : jantakan.jiwpum@gmail.com

นายจักรินทร์ จรัสศรี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0947075259

นางสาวอาริยา สอนลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0611435393
อีเมล์ : Nongpop125@gmail.com