ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร

 
ชื่อ-สกุล : ดร.ยุทธนา หงสไกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850322957
อีเมล์ : pichaiyudh@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง ชลบุรี
2538 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2542 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร