คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชกร ภู่ทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายดาวรุ่ง คำตรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ โพธิ์เหมือน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสินทารา เกษแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย พุ่มฉัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ชำรวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสันติวชิรกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ