คณะผู้บริหาร

นายพรชัย เขม้นกิจ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม

นายจักรินทร์ จรัสศรี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวณัฐพร อ่อนสุวรรณ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวแก้วสุดา เที่ยงวัน
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายสินทารา เกษแก้ว
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาวสุพัตรา ไชยเสน
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0839455764
อีเมล์ : Film29af@hotmail.com