พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

2. ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. จัดกิจกรรม ระบบดูแลและช่วยเหลือ ผู้เรียนอย่างทั่วถึง

4. ระดมทรัพยากรและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารงาน และจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน

2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข

3. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ ร้อยละ 80

4. สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ระดมทรัพยากรในการจัดการจัดการศึกษาได้ ร้อยละ 70

5. สถานศึกษาร่วมกับชุมชน บริหาร และจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง