ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรมการเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.54 MB 146552
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 เทอม 1 146519
คำสั่งจัดทำหลักสูตร 61 Word Document ขนาดไฟล์ 254.5 KB 153737
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.28 KB 146741
รายชื่อนักเรียนแยกชื่อกับนามสกุล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.26 KB 146712
โลโก้โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 51.49 KB 146416
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 แบบที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.3 KB 146524
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 แบบที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.26 KB 146436
ปพ.ชุมนุมและลูกเสือ มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.05 KB 146395
ปพ.ชุมนุมและลูกเสือ ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155.76 KB 146462
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 DMC Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.22 KB 146561
ตัวอย่างงบกิจกรรมส่งเสริมการคิด 60 Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 146349
งบประมาณประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 20.83 KB 146685
โครงการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 33.08 KB 146393
ปกสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146463
ตัวอย่างสรุปโครงการครูมล Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 153320
การนิเทศโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 13.25 KB 146785
ขอเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 146521
บุคลากรโรงเรียนวัดอุเบกขาราม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.24 KB 146796
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.76 KB 146555
โครงสร้างหลักสูตร(ปรับปรุง 59) Word Document ขนาดไฟล์ 364.5 KB 148999
สรุปรายงานพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 27.41 KB 146648
รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 146387
รายชื่อนักเรียน ป.1- ม.3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 146547
รายชื่อนักเรียนสอบ o-net ปี59 ชั้น ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 146420
รายชื่อนักเรียนสอบ o-net ปี59 ชั้น ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 146722
โปรแกรมย่อไฟลล์รูป RAR Archive ขนาดไฟล์ 527.76 KB 146619
บัญชีคำพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 147906