เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาชุดกิจกรรมสาระนาฏศิลป์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 710) 15 ก.ย. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 793) 15 ก.ย. 63
วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึ (อ่าน 19486) 15 ก.ย. 63
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัด (อ่าน 721) 15 ก.ย. 63