สมาชิกเวรสีชมพู
สมาชิกเวรสีชมพู
ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น
1 เด็กหญิงวัลวรินทร์  เสลานอก    ม.3
2 เด็กหญิงสุณีรัตน์ ยอดฉัตร    ม.2
3 เด็กหญิงน้ำฝน บุญโสภาพ    ม.2
4 เด็กหญิงกรนิสา ปรางทอง    ม.1
5 เด็กชายสุภากร  เนียมสำลี    ม .1
6 เด็กชายจิราธิป  แก้วเขียว    ป.6
7 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มแจ้ง    ป.5
8 เด็กชายธีรภัทร ทัศนัย     ป.5
9 เด็กหญิงชนากานต์ นุ่มทอง    ป.4
10 เด็กหญิงวรปภัสสร  หนูหน่าย    ป.4
11 เด็กหญิงณัฐนันท์ทิพย์ ตรีเนตร    ป.3
12 เด็กหญิงฐิติยา  แสงสุข    ป.3
13 เด็กหญิงพิมพ์นิพา บุญเรือง    ป.3
14 ด.ช.ภีรักษ์  นาควังไทร    ป.1
15 ด.ญ.มนธิดา  ยอดคีรี ป.1