สมาชิกเวรสีเขียว
สมาชิกเวรสีเขียว
ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น
1 ด.ญ.ณัฐพร   แสงเเก้ว ม.2
2 ด.ญ.ภัทรดา  ปรางค์ทอง ม.1
3 ด.ช.ศุทธวงศ์  ปะจริรณะ ป.3
4 ด.ช.วรวิช  เนานิ่ม  ป.3
5 ด.ช.วีระพัฒน์  เสาเวียง ป.4
6 ด.ญ.ณัฐณิชา   มูลชัย ป.5
7 ด.ช.พิเชษฐ์   เต็มเพ็ชร ป.6
8 ด.ญ.ริสา   พิมฉิม ป.6
9 ด.ญ. อริยา  พินผ่อง ม.1
10 ด.ช.นิมิตรใหม่  คำศรี ม.2
11 ด.ช.ชนัต  พุดจะโป๊ะ ม.3
12 ด.ช.วรดร   รุ่งเรือง ป.3
13 ด.ญ.ลิลดา   ศรีโยธา ป.4
14 ด.ญ.ภรอัญลักษณ์  พิลาตัน ป.1
15 ด.ญ.จิราภา  คำปัน ป.1