สมาชิกเวรสีเหลือง
สมาชิกเวรสีเหลือง
ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น
1 เด็กหญิง ชลธร ธัญกรรม ม.2
2 เด็กหญิง ภาวิตา อินทิปัญญา ป.3
3 เด้กชาย อวิรุท ธัญกรรม ป.3
4 เด็กชาย พงษ์ปกรณ์ วิสิทธิวงษ์ ป.4
5 เด็กชาย ธีระพงษ์ พิลาตัน  ป.4
6 เด็กหญิง สุพัตตา สมบุญศิลป์ ป.5
7 เด็กชาย ศวัสกร คำปัน ป.5
8 เด็กหญิง น้ำฝน ชูพินิจ ป.6
9 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ช่วงกลาง ป.6
10 เด็กชาย ภูมรินท์ ไชยนา ป.6
11 เด็กชาย รพีภัท ดวงยี่หวา ม.2
12 เด็กชาย นราธิป โพธิ์ทรง ม.1
13 เด็กชาย สิงหา แสงแก้ว ป.6
14 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ซิ้มเจริญ ม.3
15 เด็กหญิงปวีพรณ์  เข็มทิศ ป.1
16 เด็กหญิงภรอัญกุญช์  พึ่งภัก ป.1