ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
17 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สอบกลางภาคเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบกลางภาคเรียน
31 ก.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาค
ส่งข้อสอบกลางภาค
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560
อาคารอเนกประสงค์
14 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
(ภาคเหนือ) จ. ลำปาง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
16 ก.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มกัลยาณมิตร
23 ส.ค. 59 ถึง 25 ส.ค. 59 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนชั้น ป.5 - ม.3
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งมหาชัย อบจ.
22 ส.ค. 59 ทดสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
การอ่าน การเขียน ภาษาไทย  การคิดคำนวณ คณิตสาสตร์
ชุดนักเรียน ครูวิชุตา
19 ส.ค. 59 อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี
ห้องคอมพิวเตอร์ ครูสินทารา เกษแก้ว
19 ส.ค. 59 เลี้ยงรับครูใหม่
เลี้ยงรับครูใหม่ 18.00 น- 24.00 น. 
สุดสวย สุดหล่อ ทุกคน
18 ส.ค. 59 รู้เท่าทันอุบัติภัยทางน้ำ

11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดสุภาพสีฟ้า ครูวิชุตา ชาญรังสฤษดิ์

ทดสอบ การอ่าร  การเขียน ภาษาไทย การคิดคำนวณคณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ครูประจำชั้น

ทดสอบการอ่าน  การเขียน วิชาภาษาไทย  การคิดคำนวณ วิชาคณิตศาสตร์
นักเรียน ครูวิชุตา